Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014- 2020” producentów “AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Dowiedz się więcej

Regulamin Konkursu plastycznego: „Wymarzona łąka kózki Danki”

Regulamin Konkursu plastycznego: „Wymarzona łąka kózki Danki”

§1.
[Definicje] 

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć w taki  sposób, w jaki zostały one zdefiniowane, a w szczególności zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. Organizator Konkursu lub Organizator – spółka pod firmą Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o., z  siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60 – 101), przy ul. Komornickiej 27, wpisana do rejestru  przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179202, której akta rejestrowe przechowywane są przez  Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 783-15- 83-870 oraz numerem REGON: 634532766; 
 2. Konkurs lub Promocja – organizowany przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych  w niniejszym regulaminie konkurs, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na www.specjalyregionu.pl 
 3. Regulamin – niniejszy dokument: Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzona łąka kózki Danki;
 4. Zleceniodawca – Konsorcjum Grupy Producentów „Jakość Tradycja 2014-2020”, które reprezentuje spółka AGRO-DANMIS Gramowscy sp.j., z siedzibą w Bukowcu;
 5. Uczestnik – placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny), zlokalizowana na terytorium Polski, lub osoba fizyczna będąca pracownikiem placówki wychowania przedszkolnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Uczestnikiem konkursu nie może być dziecko będące autorem pracy plastycznej ani rodzic/opiekun prawny dziecka.
 6. Komisja Konkursowa – utworzona przez Organizatora, złożona z przedstawicieli  Organizatora i Zleceniodawcy komisja, powołana w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i  przyznania nagród.


§2.
[Postanowienie ogólne dotyczące Konkursu] 

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od godziny 00:00:01 dnia 16 maja 2022 roku do godziny  23:59:59 dnia 20 czerwca 2022 roku. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19  listopada 2009 roku o grach hazardowych.


§3.
[Warunki udziału w Konkursie] 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Zleceniodawcy lub Organizatora, a także te osoby, które są lub będą  w czasie trwania Promocji w I (słownie: pierwszej) lub II (słownie: drugiej) grupie podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn wobec współpracowników lub pracowników Zleceniodawcy  lub Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie zgłaszając Zadania Konkursowe wykonane przez różne grupy przedszkolne.

§4.
[ Zadanie Konkursowe] 

 1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu prac plastycznych przez wychowanków placówki (grupy min. 6 osobowe) dotyczących tematyki wymarzonej łąki dla kózki Danki, nawiązując do wysyłki paczek kreatywnych skierowanych do przedszkoli z materiałami promocyjnymi tj. kolorowanki, plakaty, informatory dla rodziców. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania zdjęć prac konkursowych na maila Organizatora tj. konkurs@specjalyregionu.pl
 2. Jedno zgłoszenie może zawierać prace kilku różnych grup wychowanków.
 3. Jedno zdjęcie powinno przedstawiać jedną pracę plastyczną. 
 4. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę oraz adres placówki biorącej udział w Konkursie, imię i nazwisko Uczestnika, oraz nazwę grup przedszkolnych, które są autorem prac. 
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac oraz ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
 6. Zadanie Konkursowe należy wykonać w terminie od godziny 00:00:01 16 maja 2022 roku do godziny 23:59:59 dnia 20 czerwca 2022 roku, przesyłając w tym terminie e-mail na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 7. Komentarze wysłane przed lub po wskazanym w ust. 6 powyżej terminie lub  niezawierające chociażby jednego z elementów, o jakich mowa w postanowieniach ust. 1-4 powyżej, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę, a ich przesłanie nie będzie oznaczało wykonania Zadania  Konkursowego. Przesłanie e-maila ze zgłoszeniem według wytycznych zawartych w Regulaminie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści. 

§5.
[Kategoria plastyczna]

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego papieru i innych materiałów.
 2. Praca powinna być wykonana na bristolu lub kartonie o wymiarach minimum 100×70 cm, może być wykonana w formie plakatu, płaska lub wymiarowa.
 3. Uczestnicy nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich

§6.
[Nagrody] 

 1. Organizator przewidział następujące rodzaje nagród w Konkursie:
  a) nagrody: 100 (słownie: sto) zestawów gadżetów w podziale na kategorie w zależności od zajętego miejsca.
  b) 1. miejsce – 10 zgłoszeń konkursowych – zestawy 25 kompletów gadżetów o wartości 1395 zł: plecaczek z wizerunkiem kózki Danki, pluszowa kózka Danka, śniadaniówki z wizerunkiem kózki Danki, 1kg cukierków reklamowych – kozie mleczko; Organizator przewidział  także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 155 zł dla  każdej nagrody.
  2 miejsce – 30 zgłoszeń konkursowych – zestawy 25 kompletów gadżetów o wartości 1139 zł: plecaczek z wizerunkiem kózki Danki, pluszowa kózka Danka, 1kg cukierków reklamowych – kozie mleczko; Organizator przewidział także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 125 zł dla każdej nagrody.
  3 miejsce – 10 zgłoszeń konkursowych – zestaw 25 kompletów gadżetów o wartości 809 zł: pluszowa kózka Danka, 1kg cukierków reklamowych – kozie mleczko; Organizator przewidział także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 89 zł dla każdej nagrody.
  4 miejsce – 50 zgłoszeń konkursowychzestaw 25 kompletów o wartości 309 zł: po cztery sztuki różnych magnesów z wizerunkiem kózki Danki, 1kg cukierków reklamowych – kozie mleczko. Organizator przewidział także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 34 zł dla  każdej nagrody. 
 1. Łączna liczba nagród jest ograniczona i wynosi 100 (słownie: sto) sztuk. 
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać kilka nagród w trakcie trwania Konkursu. 
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. 

§7.
[Zasady wyłaniania i ogłaszania zwycięzców Konkursu] 

 1. Komisja Konkursowa, dokona oceny Zadań Konkursowych pod kątem ich kreatywności oraz  będzie wyłaniać zwycięzców, przyznając nagrody  wymienione w postanowieniach § 6 ust. 1 Regulaminu. 
 2. Nagrody przyznawane będą po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 20 czerwca 2022 roku. Komisja  Konkursowa wybierze spośród nadesłanych w czasie trwania Konkursu zgłoszeń, 100 Zadań  Konkursowych, wykonanych w opinii Komisji w najbardziej kreatywny sposób, których autorom – Uczestnikom, Komisja przyzna nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1, w kategoriach od 1 do 4 miejsca. 
 3. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni w wiadomości e-mail, a adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia 20 czerwca 2022 roku).  
 4. Organizator Konkursu powiadomi Uczestnika o wygranej tylko jednokrotnie za pomocą wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w terminie 14 dni od powiadomienia, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy. 
 5. Pomimo spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie do przyznania nagrody, Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa do nagrody w następujących sytuacjach:

  a) Uczestnik nie zawrze z Organizatorem umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.
  b) naruszenia przez Uczestnika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
  c) naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
  d) podejmowania przez Uczestnika działań mogących naruszyć lub naruszających dobre imię lub reputację Organizatora lub jego pracowników, współpracowników, czy przedstawicieli,
  e) podejmowania przez Uczestnika działań mogących naruszyć lub naruszających dobre obyczaje.

§8.
[Odbiór nagród] 

 1. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie, zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w ust. 3, podpisanej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego Zadania  Konkursowego na Organizatora, przy czym przeniesienie autorskich praw  majątkowych obejmować będzie pola eksploatacji, wymienione w postanowieniach art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa będzie zawierać zgodę na dokonywanie opracowań Zadania Konkursowego i  wykonywania praw autorskich zależnych bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej  pisemnej zgody Uczestnika, przy czym przedmiotowa umowa obejmować będzie również  upoważnienie przez Uczestnika na ingerencję Organizatora w osobiste prawa autorskie względem Zadania Konkursowego nie naruszające jego integralności. Uczestnik biorąc  udział w Konkursie i odbierając jakąkolwiek nagrodę przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę, iż wynagrodzenie z tytułu przeniesienia w/w praw autorskich będzie zawierało się w wartości przyznanej nagrody. 
 2. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie  zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu, następujących danych:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres placówki lub adres zamieszkania
  3) adres do wysyłki nagrody,
  4) nr telefonu,
  5) adres mailowy
  6) nazwa grupy przedszkolnej.
 1. Przekazanie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, musi nastąpić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data  stempla pocztowego lub data nadania. Powyższe stosuje się odpowiednio do przekazania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, z tą różnicą, iż dane te mogą zostać także przekazane w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w par. 4 ust. 1 Regulaminu.

 2. Nagrody finansuje i wydaje Uczestnikom Zleceniodawca. Do przeprowadzenia fizycznej  wysyłki nagród i podpisania z Uczestnikami stosownych protokołów przekazania nagród Zleceniodawca niniejszym upoważnia Organizatora Konkursu, który działając w imieniu Zleceniodawcy dostarczy Uczestnikom nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres do wysyłki nagrody. 
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik jest podatnikiem podatku od nagród w  zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody a Zleceniodawca odprowadza podatek na rachunek  właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ww. ustawy Uczestnik jest  obowiązany wpłacić Zleceniodawcy kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed  udostępnieniem nagrody. Wpłata należnego podatku przez Uczestnika nastąpi poprzez potrącenie  kwoty należnego podatku przez Zleceniodawcę z przysługującą Uczestnikowi nagrodą pieniężną, na  co Uczestnik wyraża zgodę. 
 4. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 21 lipca 2022 roku, chyba że Uczestnik opóźni się z przesłaniem wymaganych danych lub dokumentów.

§9.
[Udział w Konkursie] 

Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego pełną akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest  potwierdzeniem, iż spełnia wszelkie warunki niezbędne do udziału w Konkursie, uczestnictwa w  Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, którego Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora.

§10.
[Prawa autorskie] 

 1. Zgłaszając Zadanie Konkursowe Uczestnik oświadcza, iż jest ono wynikiem pracy twórczej wychowanków placówki wychowania przedszkolnego, jest wolne od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

 2. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, w  szczególności praw autorskich i praw do ochrony wizerunku, związaną z jego działaniami lub  zaniechaniami.
 3. Uczestnik oświadcza, że przed przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich oraz innych praw i uprawnień do Zadania Konkursowego, w tym wskazanych w par. 8 ust. 1 Regulaminu, pozyska takie prawa i uprawnienia od opiekunów prawnych / przedstawicieli ustawowych wszystkich wychowanków placówki wychowania przedszkolnego będących współautorami Zadania Konkursowego.

  4. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Organizatora, związanymi z Zadaniem Konkursowym danego Uczestnika, Uczestnik ten zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

§11.
[Postępowanie reklamacyjne] 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu należy zgłaszać wyłącznie listem  poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu: Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o.,  ul. Komornicka 27, 60 – 101 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: “Wymarzona Łąka Kózki Dankiw  terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku.
 2. Do rozstrzygnięcia reklamacji uprawniony jest Organizator, który rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej doręczenia.  Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie  Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem  poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§12.
[Dane osobowe] 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Komornickiej 27, 60-101 Poznań 
 2. Z administratorem danych można skontaktować się przez adres email: admin@specjalyregionu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
 4. a) organizacji konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonaniu przyrzeczenia publicznego i zwiększania sprzedaży poprzez organizację konkursu;  
 5. b) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu wydania nagrody – podstawą prawną  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  polegający na konieczności wykonania przyrzeczenia publicznego;  
 6. c) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu rozliczenia podatków – podstawą prawną  przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 7. d) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania  danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.  
 8. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane  osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług IT i agencjom marketingowym, w tym Organizatorowi. 
 9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czas trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
 11. W zakresie jakim przesłanką przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes przysługuje Pani / Pani prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 12. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród w Konkursie.

§13.
[Postanowienia końcowe] 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują stosowne  przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.specjalyregionu.pl. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz warunków Konkursu,  bez podawania przyczyn, pod warunkiem, iż zmiany te nie spowodują naruszenia praw już nabytych  przez Uczestników. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sposób wskazany w  ust. 2 powyżej. 
 4. Niezastosowanie się do Regulaminu jest równoznaczne z odrzuceniem przez Uczestnika prawa  do dalszego udziału w Konkursie i uzyskania nagród w nim przewidzianych. 
 5. Organizator ma prawo na każdym etapie trwania Konkursu, w tym także na etapie oceniania  Zadań Konkursowych lub wysyłania nagród, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również  odmówić przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, co do którego co najmniej powziął  podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub prawem. 
 6. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy  ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one wymaganych kryteriów, wszystkie lub niektóre nagrody mogą nie zostać przyznane.