Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014- 2020” producentów “AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Dowiedz się więcej

Wymyśl, krótką historię o kózce superbohaterce.

Regulamin Promocji: 

Wymyśl, krótką historię o kózce superbohaterce. ” 

 • § 1. 

[Definicje] 

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć w taki  sposób, w jaki zostały one zdefiniowane, a w szczególności zgodnie z poniższymi definicjami: 1. Organizator Konkursu lub Organizator – spółka pod firmą Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o., z  siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60 – 101), przy ul. Komornickiej 27, wpisana do rejestru  przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179202, której akta rejestrowe przechowywane są przez  Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 783-15- 83-870 oraz numerem REGON: 634532766; 

 1. Konkurs lub Promocja – organizowany przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych  w niniejszym regulaminie konkurs, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na  www.specjalyregionu.pl 
 2. Regulamin – niniejszy dokument: Regulamin PromocjiWymyśl, krótką historię o kózce superbohaterce,
 3. Zleceniodawca – konsorcjum Danmis/ Vitacorn., o jakiej mowa w pkt. 2) powyżej, 
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także  osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która posiada zgodę  przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie  określone w Regulaminie; 
 5. Produkty Promocyjne – produkty promocyjne DANMIS, VITACORN
 6. Komisja Konkursowa – utworzona przez Organizatora, złożona z przedstawicieli  Organizatora i Zleceniodawcy komisja, powołana w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i  przyznania nagród. 
 • § 2. 

[Postanowienie ogólne dotyczące Konkursu] 

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od godziny 00:00:01 dnia 13 września 2021 roku do godziny  23:59:59 dnia 17 września 2021 roku Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19  listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

 • § 3. 

[Warunki udziału w Konkursie] 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Zleceniodawcy, ani  osoby prowadzące Sklepy oraz ich pracownicy i współpracownicy, a także te osoby, które są lub będą  w czasie trwania Promocji w I (słownie: pierwszej) lub II (słownie: drugiej) grupie podatkowej w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1813, z późn. zm.) wobec współpracowników lub pracowników Zleceniodawcy  lub Organizatora, osób prowadzących Sklepy lub ich pracowników lub współpracowników.

 • § 4. 

[Produkty Promocyjne; Zadanie Konkursowe] 

 1. Produktami Promocyjnymi są produkty Danmis i Vitacorn: 
DANMIS KOZI JOGURT NATURALNY
DANMIS KOZI SER TWARDY WĘDZONY DOJRZEWAJĄCY
DANMIS KOZI TWARÓG WIEJSKI
DANMIS SER KOZI TWARDY DOJRZEWAJĄCY 
DANMIS SER SAŁATKOWY FESTKOZ Z MLEKA KOZIEGO
VITACORN OLEJ Z PESTEK DYNI
VITACORN OLEJ RZEPAKOWY

 1. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na fanpage’u @specjalyregionu lub na Instagramie na koncie @specjalyregionu komentarza z jak najbardziej kreatywną odpowiedzią “Wymyśl, krótką historię o kózce superbohaterce” z przedstawieniem produktów promocyjnych ze znakiem Jakość Tradycja (produkty kozie Danmis i oleje Vitacorn)
 2. Zadanie Konkursowe należy wykonać w terminie od godziny 00:00:01 13 września 2021 roku do  godziny 23:59:59 dnia 17 września 2021 roku, przesyłając w tym terminie komentarz pod postem konkursowym.
 3. Komentarze wysłane przed lub po wskazanym w ust. 3 powyżej terminie lub niezawierające chociażby jednego z elementów, o jakich mowa w ust. 2 powyżej  lub niezgodne z formatem, nie będą brane  przez Organizatora pod uwagę, a ich przesłanie nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego. Opublikowanie komentarza według wytycznych zawartych w Regulaminie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści. 
 4. Organizator wskazuje, że kreatywna odpowiedź na zadanie konkursowe: 

1) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

2) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

3) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub  produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Promocyjnych.

 • § 5. 

[Nagrody] 

 1. Organizator przewidział następujące rodzaje nagród w Konkursie: 

a.) nagrody 3 (słownie: trzy) zestawy produktów Danmis i Vitacorn wraz z gadżetami o wartości 100,00 zł brutto  każdy, spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych danego dnia Konkursu. Organizator przewidział  także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 10 zł dla  każdej nagrody dziennej. 

 1. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych,) 
 2. Łączna liczba nagród jest ograniczona i wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. 
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu. 
 4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, nawet w sytuacji, gdyby został  omyłkowo poinformowany o kolejnej wygranej. Uczestnikowi, któremu przyznano nagrodę główną  nie będzie przyznana żadna inna nagroda. 
 5. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. 
 6. Z jednego gospodarstwa domowego może wygrać tylko 1 (słownie: jedna) osoba. 
 • § 6. 

[Zasady wyłaniania i ogłaszania zwycięzców Konkursu] 

 1. Komisja Konkursowa, dokona oceny Zadań Konkursowych pod kątem ich kreatywności oraz  będzie wyłaniać zwycięzców nagród głównych oraz nagród dziennych, przyznając nagrody  wymienione w postanowieniach § 5 ust. 1 Regulaminu. 
 2. Nagrody przyznawane będą po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 17 września 2021 roku. Komisja  wybierze spośród pozostałych nadesłanych w czasie trwania Konkursu zgłoszeń, 3 Zadania  Konkursowe, wykonanych w opinii Komisji w najbardziej kreatywny sposób, których autorom – Uczestnikom, Komisja przyzna nagrody, o których mowa w § 5 ust. pkt 1b
 3. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni w wiadomości Facebook lub Instagram o tym fakcie w  ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych (od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia 17 września 2021 roku.
 4. Organizator Konkursu podejmie 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Uczestnikiem,  któremu przyznano nagrodę, w ciągu 3 (słownie: trzech) kolejnych dni roboczych. Z prób kontaktów  sporządzony zostanie odpowiedni protokół, który przekazany zostanie do  Zleceniodawcy. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika żadnej z wiadomości na Facebook/ Instagram, Uczestnik  traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy. 
 5. Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy także w  przypadku gdy Uczestnik: 

1) nie przekaże Organizatorowi w terminie (wskazanym w § 7 ust. 3) podpisanego oświadczenia  o jakim mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, lub 

2) nie zawrze z Organizatorem w terminie (wskazanym w § 7 ust. 3) umowy, o jakiej mowa w  postanowieniach § 7 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, lub 

3) nie przekaże Organizatorowi w terminie (wskazanym w § 7 ust. 3) danych, o jakich mowa w  postanowieniach § 7 ust. 2 Regulaminu. 

 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom z zastrzeżeniem, że w danym gospodarstwie  domowym nagrodę może otrzymać tylko jeden z domowników, gdzie termin gospodarstwo  domowe oznacza ten sam adres zamieszkania lub zameldowania Uczestników Konkursu. W takiej  sytuacji po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Konkursu, tylko jedna osoba z jednego  gospodarstwa domowego zostanie nagrodzona jedną nagrodą.

 • § 7. 

[Odbiór nagród] 

 1. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie,  zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w ust. 3 podpisanej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego Zadania  Konkursowego na Organizatora i Zleceniodawcę, przy czym przeniesienie autorskich praw  majątkowych obejmować będzie pola eksploatacji, wymienione w postanowieniach art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Umowa będzie zawierać zgodę na dokonywanie opracowań Zadania Konkursowego i  wykonywania praw autorskich zależnych bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej  pisemnej zgody Uczestnika, przy czym przedmiotowa umowa obejmować będzie również  upoważnienie przez Uczestnika na ingerencję Organizatora oraz Zleceniodawcę w osobiste prawa  autorskie względem Zadania Konkursowego nie naruszające jego integralności. Uczestnik biorąc  udział w Konkursie i odbierając jakąkolwiek nagrodę przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę, iż  wynagrodzenie z tytułu przeniesienia w/w praw autorskich będzie zawierało się w wartości  poszczególnej przyznanej nagrody. 
 2. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie  zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu, następujących danych osobowych: 

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania, 

3) adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody), 

4) nr telefonu, 

5) adres mailowy. 

 1. Przekazanie informacji i danych określonych w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, musi  nastąpić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w terminie 14 (słownie: czternaście)  dni od dnia powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data  stempla pocztowego lub data nadania. 
 2. Nagrody finansuje i wydaje Uczestnikom Zleceniodawca. Do przeprowadzenia fizycznej  wysyłki nagród i podpisania z Uczestnikami stosownych protokołów przekazania nagród  Zleceniodawca niniejszym upoważnia Organizatora Konkursu, który działając w imieniu  Zleceniodawcy dostarczy Uczestnikom nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką  kurierską na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji. 
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.) Uczestnik jest podatnikiem podatku od nagród w  zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody a Zleceniodawca odprowadza podatek na rachunek  właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ww. ustawy Uczestnik jest  obowiązany wpłacić Zleceniodawcy kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed  udostępnieniem nagrody. Wpłata należnego podatku przez Uczestnika nastąpi poprzez potrącenie  kwoty należnego podatku przez Zleceniodawcę z przysługującą Uczestnikowi nagrodą pieniężną, na  co Uczestnik wyraża zgodę. 
 4. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 30 października 2021 roku. 

 • § 8. 

[Udział w Konkursie] 

Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego pełną akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest  potwierdzeniem, iż spełnia wszelkie warunki niezbędne do udziału w Konkursie, uczestnictwa w  Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody,  Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora. 

 • § 9. 

[Prawa autorskie] 

 1. Uczestnik biorąc udział w niniejszym Konkursie oświadcza, iż wysłana przez niego treść Zadania  Konkursowego jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie  narusza praw osób trzecich. 
 2. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, w  szczególności praw autorskich i praw do ochrony wizerunku, związaną z jego działaniami lub  zaniechaniami. 
 • § 10. 

[Postępowanie reklamacyjne] 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu należy zgłaszać wyłącznie listem  poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu: Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o.,  ul. Komornicka 27, 60 – 101 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja: “Specjały regionuw  terminie do dnia 30 października 2021 roku.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest reprezentująca Organizatora Komisja Sprawdzająca  która rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej doręczenia.  Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie  Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, nr Dowodu  Zakupu) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie albo listem  poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu  reklamacyjnym. 
 • § 11. 

[Dane osobowe] 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aramaz Agencja BTL z siedzibą przy ul.  Komornickiej 27, 60-101 Poznań 
 2. Z administratorem można się skontaktować przez adres email: admin@specjalyregionu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan  skontaktować poprzez email info@specjalyregionu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
 5. a) organizacji konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony  interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonaniu przyrzeczenia  publicznego i zwiększania sprzedaży poprzez organizację konkursu;  
 6. b) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu wydania nagrody – podstawą prawną  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  polegający na konieczności wykonania przyrzeczenia publicznego;  
 7. c) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu rozliczenia podatków – podstawą prawną  przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 8. d) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania  danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.  
 9. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane  osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcą usług IT i agencjom marketingowym. 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czas trwania prawnie  uzasadnionego interesu administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać  każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych  osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed  takimi roszczeniami przez administratora. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich  sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
 11. W zakresie jakim przesłanką przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony  interes przysługuje Pani / Pani prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego  pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 • § 12. 

[Postanowienia końcowe] 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują stosowne  przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.specjalyregionu.pl. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz warunków Konkursu,  bez podawania przyczyn, pod warunkiem, iż zmiany te nie spowodują naruszenia praw już nabytych  przez Uczestników. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sposób wskazany w  ust. 2 powyżej. 
 4. Niezastosowanie się do Regulaminu jest równoznaczne z odrzuceniem przez Uczestnika prawa  do dalszego udziału w Konkursie i uzyskania nagród w nim przewidzianych. 
 5. Organizator ma prawo na każdym etapie trwania Konkursu, w tym także na etapie oceniania  Zadań Konkursowych lub wysyłania nagród, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również  odmówić przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, co do którego co najmniej powziął  podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub prawem. 

6.Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy  ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one wymaganych kryteriów, nagrody mogą nie  zostać przyznane.